Társadalmi megújulás operatív program

Uniós pályázatok - Társadalmi megújulás operatív program - TÁMOP

A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) „A társadalom megújulása” prioritásának megvalósulását szolgálja a vonatkozó uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. Az ÚMFT átfogó céljaihoz, a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A foglalkoztatás bővítéséhez a munkaerő-kínálat oldaláról az aktivitás és a humán erőforrások minőségének növelésén keresztül vezet az út, így az operatív program célja az aktivitás (a munkaerő-piaci részvétel) növelése. Ennek érdekében az Európai Szociális Alap forrásai és a kapcsolódó hazai források azokat a szakpolitikai reformokat és intézkedéseket fogják támogatni, amelyek a munkavállalás, az aktív álláskeresés, egész életen át tartó tanulás támogatására, valamint a diszkrimináció felszámolásának ösztönzésére és segítésére irányulnak. Az operatív program törekvése olyan beavatkozások sikeres végrehajtása, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi infrastruktúra operatív program, illetve a regionális operatív programok biztosítják.

Célok és stratégia

Az aktivitás, a munkaerő-piaci részvétel növelésére irányuló stratégia az alábbi célkitűzések mentén valósul meg a foglalkoztatáspolitika, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások és az egészség megőrzését és helyreállítását célzó szolgáltatások eszközeire építve. A különböző szakterületek intézkedései az alábbi közös specifikus célok mentén valósulnak meg:

Specifikus cél Indikátor
A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása Bejelentett munkaerőigények átlagos hossza
Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A munkavállalási korú népesség kistérségenkénti aktivitási rátáinak relatív szórása
A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Munkahelyi képzésben résztvevők száma
Az egész életen át tartó tanulás elősegítése Az egész életen át tartó tanulás elősegítése Az OECD PISA felmérésének olvasási, szövegértési skáláján 3-as, vagy annál magasabb szintű olvasási-szövegértési képességgel rendelkező 15 évesek aránya
Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása Várhatóan egészségben eltöltött életévek száma (HALE)
A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása A szegény családokban (egy főre jutó medián jövedelem 60%-a alatti egy főre jutó jövedelemből élő családok) élő (0-15 éves korú) gyerekek aránya

A fenti célok eléréséhez a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra, valamint a közművelődés eszközrendszerére, továbbá az antidiszkriminációs eszközök jogszabályi megerősítésére egyaránt szükség van. A célok eléréséhez szükséges intézkedések ún. stratégiai prioritások (fejlesztési területek) mentén valósulnak meg, amelyek támogatására az Európai Szociális Alap szabályai és az operatív program keretei lehetőséget adnak. Ezen prioritások határozzák meg a program tartalmi, végrehajtási és pénzügyi struktúráját. Emellett – a végrehajtás megkönnyítése érdekében – a prioritások a fennálló intézményi struktúrák figyelembevételével lettek kialakítva. A Társadalmi megújulás OP stratégiája és az egyes területek közötti forrásmegosztás az EU előírásainak megfelelően lebonyolított partnerségi egyeztetések eredményeképpen került véglegesítésre.

Prioritás A prioritás kerete (milliárd forint)
Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése
 • A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása
 • Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés
 • Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés
 • Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások
150.0
Alkalmazkodóképesség javítása
 • A képzéshez való hozzáférés segítése
 • A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése
 • A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése
184.0
Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
 • A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása
 • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
 • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban
 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési
 • igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás
184.0
Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén
 • A felsőoktatás minőségi fejlesztése
 • Nemzeti Kiválóság Program indítása
 • A képzés és a kutatás-fejlesztése együttműködésének erősítése a felsőoktatásban
105.0
Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése
 • Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzésa
 • Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása
 • A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása
 • Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok
 • A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében
 • A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése
 • A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében
 • A társadalom védekező képességének javítása közösségi bűnmegelőzési programokkal
164.0
Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 114.0
Technikai segítségnyújtás 4.3
Technikai segítségnyújtás 28.0
Összesen 933.3

Az OP az Európai Szociális Alapból és hazai költségvetési forrásokból valósul meg. A Strukturális Alapokra vonatkozó szabályok értelmében fejlesztések a „Konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat NUTS II szintű régió területére, valamint a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozó Közép-magyarországi régió területére terjednek ki. Ebből következően az operatív programon belül külön egységként (prioritásként) kell kezelni. Az operatív program keretében megvalósuló intézkedések túlnyomó többsége olyan, az egész országra kiterjedő fejlesztéseket (intézményi reformokat) támogat, vagy demográfiai és/vagy társadalmi helyzet alapján meghatározott célcsoportokhoz kapcsolódó támogatásokat finanszíroz, amelyeket szükséges a Közép-magyarországi régióra is kiterjeszteni. A program „középmagyarországi” prioritása tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyeket az ország többi régiójára vonatkozó prioritások tartalmaznak. Az OP műveletei több zászlóshajó program elemeit is tartalmazzák, amelyek a különböző operatív programok egymás erősítő fejlesztéseinek összehangolt, integrált megvalósítását biztosítják.

A TÁMOP-hoz kapcsolódó ilyen projektek például:

 • A tudás – esély
 • Gyermekesély
 • A 21. század iskolája

Forrás: http://www.nfu.gov.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=umft_opprog