Környezet és Energia Operatív Program

Uniós pályázatok - Környezet és Energia Operatív Program - KEOP

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) a 2007-2013 közötti Európai Uniós (EU) költségvetési tervezési időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) – EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) - átfogó céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy a környezetvédelem erősítése – az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi problémák megoldása, valamint a kapcsolódó intézkedések révén – mind rövid, mind hosszú távon elősegíti az életminőség javulását, a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez, a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország versenyképességét, a fentiek térben megfelelő kialakítása elősegíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, valamint lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlődésben.

A Környezeti és Energetika Operatív Program fejlesztései megalapozzák és elősegítik Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növekedését. Ezekhez, a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább javítható számos termelő és szolgáltató szektor teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. A bennünket körülvevő környezeti és természeti rendszerek megóvása és körültekintő fejlesztése az emberi életminőség javításának egyik alapfeltétele, és egyben a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés meghatározó tényezője. A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását.

Specifikus cél Indikátor
Élhető környezet megteremtése és fenntartása Megfelelő környezeti infrastruktúrával ellátott települések összlakossága [fő] (forrás: OSAP, EUROSTAT és KSH alapján.) - kompozit indikátor a hulladék- és szennyvízkezelési, infrastruktúrára, valamint ivóvíz ellátás minőségére. Azaz
 • A szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe bevont lakosok aránya az összlakosság-számához viszonyítva
 • Települési szennyvízkezelési hálózatra (legalább II. tisztítási fokozat) rákötött lakosság aránya
 • A megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok aránya számtani átlagából képzett indikátor
Értékvédelem és megőrzés
 • Árvízkár ellen kielégítően védett lakosság aránya az érintettek számához viszonyítva, %
 • A jó ökológiai állapotot elért felszíni és jó állapotot elért felszín alatti víztestek aránya, %
 • Az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein szereplő élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének összesített változása
Megelőzés, takarékosság, hatékonyság
 • Megfelelő környezeti infrastruktúrával ellátott települések összlakossága, fő
 • Energiaintenzitás (Egységnyi GDP-re vetített energia-felhasználás), kgoe/1000 euró
 • Egy főre eső hazai összes anyag felhasználás (Domestic Material Consumption), t/fő
 • A „Meggyőződéses” környezetvédők aránya az EUROBAROMETER felmérése szerint (%)

Az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiáját strukturális célokká transzformáló Integrált Irányelvek tíz mikrogazdasági célkitűzése közül hármat közvetlenül, négy másikat (köztük a fenntartható erőforrás-használatot) és egy foglalkoztatási célt közvetve támogat. A horizontális célok közül továbbá hangsúlyos az energiahatékonyság növelése és a leghátrányosabb térségek (foglalkoztatási) elmaradásainak csökkentése.

Fejlesztések

Prioritás A prioritás kerete (milliárd forint)
Egészséges tiszta települések
 • Hulladékgazdálkodás
 • Szennyvízkezelés
 • Vízbázis-védelem és ivóvízminőség-javítás
513,6
Vizeink jó kezelésea
 • Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása
 • Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása
 • A VKI végrehajtásának állami intézkedései
338,7
Természeti értékeink jó kezelése
 • Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése
 • Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése (beruházások)
 • Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklése
 • Az erdei iskola hálózat fejlesztése
31,8
A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 45,1
Hatékony energia-felhasználás
 • Önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú középületek energiafelhasználásának a korszerűsítése
 • A távhőellátó-rendszerek korszerűsítése
 • Vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerűsítések (ipar, energiaipar, szolgáltatások)
30,5
Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
 • Fenntartható termelés
 • Fenntartható fogyasztás elősegítése
 • Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések
32,6
Projekt előkészítés 45,5
Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) 15,8
Összesen 1053,6

Az operatív program beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást erősítő fejlesztések integrált megvalósítását zászlóshajó projektként segíti a „tiszta város – zöld vidék” program, illetve a „kevesebb több – energiatudatos épületek” program.

Forrás: http://www.nfu.gov.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=umft_opprog